OGŁOSZENIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA -ZAKOŃCZONY

Syndyk masy upadłości ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  z wolnej ręki zorganizowanej części  przedsiębiorstwa upadłego

DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą  w Lublinie  w którego skład wchodzą:

a) prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętych księgami wieczystymi:

  • LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m² zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m²
  • LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/41 o powierzchni 28 301 m² zabudowana budynkiem montażu o powierzchni użytkowej 26 307 m²
  • LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m² zabudowana budynkami przemysłowymi o powierzchni użytkowej 20 024 m²

b) ruchomości stanowiące środki trwałe opisane w „Raporcie z wyceny ruchomości przedsiębiorstwa pn.: DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o.” – wykaz dostępny na stronie internetowej : dztfs.pl

c) prawo własności intelektualnej dotyczące samochodu HONKER

d) prawo własności intelektualnej dotyczące samochodu PASAGON

za cenę netto  nie niższą niż 45 504 848,00 zł / słownie : czterdzieści pięć milionów pięćset cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych / z następującymi zastrzeżeniami

 

I. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

II. Oferty zakupu nieruchomości upadłego należy kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, umieszczonej w drugiej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa – DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp.z.o.o. w upadłości likwidacyjnej – nie otwierać” na adres: Syndyk masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z.o.o. w upadłości ul. Frezerów 9, 20-209 Lublin w terminie do dnia 25 lutego  2018 r.  (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu biura syndyka )

III. Oferentem nie może być syndyk, sędzia-komisarz i upadły oraz ich krewni i powinowaci.

IV. Rozpoznanie ofert nastąpi w  biurze syndyka ul. Frezerów 9  20-209 Lublin w dniu 27 luty 2018 r., godz. 10.30.

V. Na zarządzenie syndyka masy upadłości może zostać przeprowadzona ewentualna licytacja, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty.

VI. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w kwocie 1 000 000 zł / słownie: jeden milion złotych /  na rachunek masy upadłości w

ALIOR BANK SA nr 34 2490 0005 0000 4530 7927 8928  w terminie zakreślonym na składanie ofert (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości).

VII. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę

VIII. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego,
a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c) oferowaną cenę netto, która nie może być niższa niż cena oszacowania

d) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);

e) dowód wpłaty wadium w oryginale;

f) oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt. III ani ich przedstawicielem;

g) zobowiązanie nabywcy do pokrycia opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, iż jest mu znana sytuacja prawna, faktyczna oferowanego przedmiotu sprzedaży i w związku z tym nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

i) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.

j) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki w nim określone oraz je akceptuje;

IX. Wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert;

X. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim;

XI. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

XII. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.

XIII. Syndykowi zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XIV. Syndyk w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu [tj. daty posiedzenia – w przypadku stwierdzenia nieważności oferty, względnie unieważnienia przetargu w zakresie, którego oferta dotyczyła, od daty nieodbycia się przetargu z innych przyczyn albo daty postanowienia sędziego – komisarza wydanego w przedmiocie wyboru oferty] zwraca wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte;

XV. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych ze sprzedażą.

XVI. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. Wydanie majątku masy upadłości nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży;

XVII. Szczegółowy opis składników majątkowych, będących przedmiotem przetargu wraz z wyceną rzeczoznawcy oraz regulaminem przetargu znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: ul. Frezerów  9 20-209 Lublin po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  numer telefonu: 514 622 109.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1.Regulamin przetargu

2.Opis nieruchomości

3.Wykaz ruchomości