OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA CAŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA – ZAKOŃCZONY

Lublin, 30.10.2017

Syndyk masy upadłości ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Lublinie, w którego skład wchodzą:
a) prawo wieczystego użytkowania wraz z własnością budynków nieruchomości objętych księgami wieczystymi:
• LU 1I/00187066/2 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/88 o powierzchni 20 297 m2 zabudowana budynkiem tłoczni o powierzchni użytkowej 12 800 m2
• LU 1I/00181903/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/41 o powierzchni 28 301 m2 zabudowana budynkiem montażu o powierzchni użytkowej 26 307 m2
• LU 1I/ 001830346/0 – grunt oddany w wieczyste użytkowanie działka nr 1/184 o powierzchni 27 617 m2 zabudowana budynkami przemysłowymi o powierzchni użytkowej 20 024 m2
b) ruchomości stanowiące środki trwałe opisane w „Raporcie z wyceny ruchomości przedsiębiorstwa pn.: DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp.z o.o.” – wykaz dostępny na stronie internetowej: http://dztfs.pl
c) prawo własności intelektualnej dotyczące samochodu HONKER
d) prawo własności intelektualnej dotyczące samochodu PASAGON
za cenę nie niższą niż 45 504 848,00 zł / słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych / z następującymi zastrzeżeniami
I. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
II. Oferty zakupu nieruchomości upadłego należy kierować, w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, umieszczonej w drugiej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa –   DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej nie otwierać” na adres: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w terminie do dnia 15 listopada 2017 r., godz. 15.30 (liczy się data wpływu oferty do sekretariatu Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych).
III. Oferentem nie może być syndyk, sędzia-komisarz i upadły oraz ich krewni i powinowaci.
IV. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w dniu 20 listopada 2017 r., godz. 11.30, sala XXIV;
V. Na zarządzenie sędziego – komisarza może zostać przeprowadzona ewentualna licytacja, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na po- siedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty.
VI. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w kwocie 1 000 000 zł /słownie: jeden milion złotych / na rachunek masy upadłości w ALIOR BANK SA nr 34 2490 0005 0000 4530 7927 8928 w terminie zakreślonym na składanie ofert (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości).
VII. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
VIII. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
c) oferowaną cenę netto, która nie może być niższa niż cena oszacowania
d) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów);
e) dowód wpłaty wadium w oryginale;
f) oświadczenie, że nie jest osobą wskazaną w pkt. III ani ich przedstawicielem;
g) zobowiązanie nabywcy do pokrycia opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;
h) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, iż jest mu znana sytuacja prawna, faktyczna oferowanego przedmiotu sprzedaży i w związku z tym nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
i) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.
j) oświadczenie, iż oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki w nim określone oraz je akceptuje;
IX. strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert;
X. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim;
XI. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
XII. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego – komisarza. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości, a sędzia – komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu;
XIII. Syndyk w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu [tj. daty posiedzenia – w przypadku stwierdzenia nieważności oferty, względnie unieważnienia przetargu w zakresie, którego oferta dotyczyła, od daty nieodbycia się przetargu z innych przyczyn albo daty po- stanowienia sędziego – komisarza wydanego w przedmiocie wyboru oferty] zwraca wadium oferentom, których oferty nie zostały przyjęte;
XIV. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych ze sprzedażą.
XV. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu. Wydanie majątku masy upadłości nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży;
XVI. Szczegółowy opis składników majątkowych, będących przedmiotem przetargu wraz z wyceną rzeczoznawcy oraz regulaminem przetargu znajduje się do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: ul. Frezerów 9 20-209 Lublin, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu: 514 622 109 lub 601 375 135.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1.REGULAMIN PRZETARGU

2.OPIS NIERUCHOMOŚCI

3.WYKAZ RUCHOMOŚCI